• [1]

    Nakamura K et al. (Particle Data Group). J. Phys. G, 2010, 37: 075021[2] Colangelo P, Fazio F D, Nicotri S. Phys. Lett. B, 2006, 642: 48[3] ZHANG Bo, LIU Xiang, DENG Wei-Zhen, ZHU Shi-Lin. Eur. Phys. J. C, 2007, 50: 617[4] Colangelo P, Fazio F D, Nicotri S, Rizzi M. Phys. Rev. D, 2008, 77: 014012[5] ZHONG Xian-Hui, ZHAO Qiang. Phys. Rev. D, 2008, 78: 014029[6] CHEN Bing, WANG Deng-Xia, ZHANG Ai-Lin. Phys. Rev. D, 2009, 80: 071502(R)[7] CHEN Bing, YUAN Ling, ZHANG Ai-Lin. Phys. Rev. D, 2011, 83: 114025[8] ZHANG Ai-Lin. Nucl. Phys. A, 2011, 856: 88[9] YUAN Ling, CHEN Bing, ZHANG Ai-Lin. arXiv: 1203.0370[10] Close F E, Thomas C E, Lakhina O, Swanson E S. Phys. Lett. B, 2007, 647: 159[11] LI De-Ming, MA Bing. Phys. Rev. D, 2001, 81: 014021[12] Micu L. Nucl. Phys. B, 1969, 10: 521[13] Yaouanc A L, Oliver L, Pène O, Raynal J C. Phys. Rev. D, 1973, 8: 2223; 1974, 9: 1415; 1975, 11: 1272[14] Yaouanc A L, Oliver L, Pène O, Raynal J C. Phys. Lett. B, 1977, 71: 57; 1977, 71: 397; 1977, 72: 57[15] Chaichian M, Kogerler R. Ann. Phys., 1980, 124: 61[16] Stancu F, Stassart P. Phys. Rev. D, 1988, 38: 233[17] Barnes T, Close F E, Page P R, Swanson E S. Phys. Rev. D, 1997, 55: 4157[18] Barnes T, Black N, Page P R. Phys. Rev. D, 2003, 68: 054014[19] Godfrey S, Isgur N. Phys. Rev. D, 1985, 32: 189[20] Kokoski R, Isgur N. Phys. Rev. D, 1987, 35: 907[21] Stancu F, Stassart P. Phys. Rev. D, 1989, 39: 343; 1990, 42: 1521[22] Capstick S, Isgur N. Phys. Rev. D, 1986, 34: 2809[23] Capstick S, Roberts W. Phys. Rev. D, 1993, 47: 1994; 1994, 49: 4570[24] Geiger P, Swanson E S. Phys. Rev. D, 1994, 50: 6855[25] Ackleh E S, Barnes T, Swanson E S. Phys. Rev. D, 1996, 54: 6811[26] Godfrey S, Kokoski R. Phys. Rev. D, 1991, 43: 1679[27] Close F E, Swanson E S. Phys. Rev. D, 2005, 72: 094004[28] LUO Zhi-Gang, CHEN Xiao-Lin, LIU Xiang. Phys. Rev. D, 2009, 79: 074020[29] Barnes T, Godfrey S, Swanson E S. Phys. Rev. D, 2005, 72: 054026